Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO DLA SZKÓŁ ZBIERAJ BATERIE!

Regulamin obowiązuje od 4 września 2017 roku

WPROWADZENIE - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół – „Zbieraj Baterie!” – zwanym dalej „Programem”.
2. Organizatorem Programu jest Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA z siedzibą w Krakowie (30-556), przy ul. Wodnej 4, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Partnerem Głównym Programu jest spółka Biosystem SA z siedzibą w Krakowie (30-556), przy ul. Wodnej 4, zwana dalej „Partnerem Głównym”. Partnerami Lokalnymi Programu są tylko podmioty współpracujące z Organizatorem lub/i Partnerem w zakresie odbioru zużytych baterii i akumulatorów, zwane dalej „Partnerami Lokalnymi”. Placówki oświatowe biorące udział w konkursie będą poinformowane przez firmę Biosystem SA o ewentualnych Partnerach Lokalnych.
4. Celem Programu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz zbiórka zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.
5. Do Programu mogą zgłosić się placówki oświatowe, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym publiczne oraz prywatne szkoły podstawowe, przedszkola, szkoły gimnazjalne oraz szkoły średnie zwane dalej „Placówkami”.
6. Program skierowany jest do:
a. dzieci i młodzieży uczęszczających do Placówek,
b. nauczycieli i innych pracowników Placówek oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży uczęszczających do Placówek - zwanych dalej „Uczestnikami”.
7. Program ma charakter wieloletni. Podzielony jest na cykliczne etapy zwane „Edycjami”. Edycja rozpoczyna się 4 września i trwa do 11 maja.
8. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. O każdorazowej zmianie Regulaminu, Uczestnicy będą informowani poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie zbierajbaterie.pl lub/i drogą e-mailową na adres podany w procesie rejestracji.

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

§ 2

1. Aby przystąpić do Programu, Placówka zobligowana jest do przesłania na adres Organizatora podpisanej Deklaracji Uczestnictwa w Programie. Wzór Deklaracji dostępny jest na stronie internetowej http://www.zbierajbaterie.pl.
2. Placówka zobowiązana jest wypełnić Deklarację, o której mowa w §2 ust. 1, w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Deklaracje niespełniające wymogów opisanych w niniejszym punkcie wykluczają możliwość uczestnictwa w Programie.
3. Placówka zobligowana jest do informowania Organizatora o jakichkolwiek zmianach danych zawartych w Deklaracji, o której mowa w §2 ust. 1. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 Nr 79, poz. 666), Placówka jako Miejsce Odbioru zużytych baterii, zobligowana jest do zawarcia z Partnerem Głównym Programu, w formie pisemnej, umowy o świadczenie usług w zakresie odbioru zużytych baterii i akumulatorów, zwaną dalej „Umową”, stanowiącą załącznik  nr 1 do niniejszego regulaminu z wyłączeniem:
a. Placówek, mających swoją siedzibę na terenie gmin, mających podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie odbioru zużytych baterii i akumulatorów z Partnerem Głównym.
b. Placówek, od których Partnerzy Lokalni odbierają zużyte baterie i akumulatory na podstawie odrębnej umowy z Placówką o świadczenie usług w zakresie odbioru zużytych baterii i akumulatorów.
c. Placówek, od których Partnerzy Lokalni odbierają zużyte baterie i akumulatory na podstawie odrębnej umowy z gminą o świadczenie usług w zakresie odbioru zużytych baterii i akumulatorów.
4. Przystąpienie do Programu jest bezpłatne, dobrowolne i w każdej chwili w czasie jego trwania dopuszcza się możliwość odstąpienia od udziału w Programie.
5. W celu odstąpienia od udziału w Programie, Placówka zobligowana jest do przesłania wypowiedzenia uczestnictwa opatrzonego podpisem dyrektora Placówki lub jego zastępcy na adres Organizatora.
6. Przystąpienie Placówki do Programu, jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień, a także oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie, gromadzenie i systematyzowanie przez Organizatora danych w celach realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celach marketingowych i promocyjnych Programu. Zgoda obejmuje w szczególności zezwolenie na publikację nazwy, adresu oraz numeru Placówki na stronie internetowej Organizatora i w jego materiałach promocyjnych.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

§ 3

1. W ciągu 21 dni od daty zgłoszenia i dostarczenia na adres Organizatora prawidłowo wypełnionej Umowy i Deklaracji, o których mowa w §2 ust. 1-3, Placówka otrzyma materiały edukacyjne opisane w §3 ust. 2, mające na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zużytych baterii i akumulatorów oraz ułatwienie edukacji ekologicznej Uczestników Programu.
2. W skład materiałów edukacyjnych, wchodzą:
a. pojemnik do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów o wymiarach szacunkowych 26 x 16 cm oraz średnicy wrzutu wynoszącej 7 cm, zwany dalej „Pojemnikiem”,
b. plakaty edukacyjne, zachęcające do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, zwane dalej „Plakatami edukacyjnymi”,
c. folder informacyjny pt. „Bateryjne ABC”, zawierający najważniejsze informacje na temat baterii i akumulatorów przenośnych oraz ich wpływie na środowisko naturalne wskutek niewłaściwego pozbywania się po okresie eksploatacji, zwany dalej „Folderem „Bateryjne ABC””,
d. płyta CD zawierająca konspekty lekcji dla nauczycieli, dotyczące zbiórki i recyklingu baterii akumulatorów i inne materiały edukacyjne, zwana dalej „Płytą CD”,
e. informator o Programie,
f. inne materiały edukacyjne.
3. Organizator zaleca wykorzystanie materiałów, o których mowa w §3 ust. 2 w następujący sposób:
a. Folder „Bateryjne ABC” – przeznaczony jest dla nauczycieli i pedagogów. Folder został przygotowany w celu dostarczenia informacji na temat baterii i akumulatorów oraz zasad właściwego postępowania z odpadami powstającymi po okresie ich eksploatacji. Treści zawarte w materiale edukacyjnym skierowane są do wszystkich użytkowników baterii i akumulatorów, a w szczególności do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów prawnych,
b. Płyta CD – zawierająca scenariusze lekcji przeznaczone dla nauczycieli, prowadzących zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą o tematyce ekologicznej,
c. Informator o Programie – przeznaczony jest dla nauczycieli i dyrekcji Placówek. Informator został przygotowany w celu dostarczenia informacji o Programie oraz nagrodach przysługujących w przypadku zwycięstwa lub wyróżnienia Placówki w danej Edycji Programu,
d. Pojemnik – przeznaczony jest do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów na terenie Placówki biorącej udział w Programie,
e. Plakaty edukacyjne – dostarczane są Placówce biorącej udział w Programie w celu oznakowania miejsca zbiórki zużytych baterii oraz edukacji ekologicznej na temat właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
f. Inne materiały edukacyjne dostarczane Placówkom w trakcie realizacji Programu, zawierają wskazówki i rekomendację prawidłowego wykorzystania.
4. Materiały opisane w §3 ust. 2 udostępniane są bezpłatnie.

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW

§ 4

1. Uczestnicy Programu przez cały rok szkolny, tj. od września do maja, zbierają do Pojemnika zużyte baterie i akumulatory
2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przez baterie i akumulatory należy rozumieć baterie i akumulatory przenośne w rozumieniu art. 6 pkt 3 Ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 Nr 79, poz. 666) tj. akumulatory i baterie, w tym ogniwa guzikowe lub zestawy, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej lub akumulatora samochodowego w szczególności:
a) baterie jednoogniowe typu AA i AAA,
b) baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego,
c) baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych do zwykłych celów,
d) inne baterie i akumulatory, niewymienione w lit. a-c, które mogą być bez trudności przenoszone oraz nie są bateriami samochodowymi i akumulatorami samochodowymi oraz bateriami przemysłowymi i akumulatorami przemysłowymi.
3. Rozmiar zużytych baterii i akumulatorów nie może być większy niż 7 cm, czyli tyle ile wynosi średnica wrzutu pojemnika dostarczonego przez Organizatora.
4. Partner Główny odbiera z Placówek zużyte baterie i akumulatory w terminie 21 dni od daty przesłania zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej http://zbierajbaterie.pl. Warunkiem dokonania zgłoszenia jest zebranie minimum 25 kg baterii i akumulatorów. W trakcie trwania Miesiąca Finałowego dopuszczalne jest zgłoszenie odbioru minimum 10 kg baterii i akumulatorów.
5. Placówki opisane w §2 ust. 3b i 3c podlegają postanowieniom umów odbioru zużytych baterii i akumulatorów zawartych z Partnerami Lokalnymi, obowiązane są jednak powiadomić Organizatora o ilości przekazanych baterii i akumulatorów przy użyciu potwierdzenia odbioru zużytych baterii i akumulatorów przekazanych im przez Partnerów Lokalnych, których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Potwierdzenie odbioru należy  przesłać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej pod adres baterie@biosystem.pl lub za pośrednictwem faksu pod numer 12 376 89 26.
6. Zużyte baterie i akumulatory należy zważyć i przygotować do odbioru w opakowaniu zbiorczym, zabezpieczającym przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Informacje o placówce, w szczególności: nazwa i numer Placówki, adres wraz z kodem pocztowym oraz telefonem kontaktowym powinny znajdować się wewnątrz opakowania.

MIESIĄC FINAŁOWY ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW

§ 5

1. Pod koniec każdej Edycji, Organizator przewiduje przeprowadzenie miesiąca finałowego zbiórki zużytych baterii i akumulatorów – zwanego dalej „Miesiącem Finałowym”. Miesiącem finałowym danej edycji jest okres od 11 kwietnia do 11 maja.
2. Celem Miesiąca Finałowego jest zintensyfikowanie działań Placówek w zakresie edukacji ekologicznej.
3. Miesiącowi Finałowemu towarzyszy wzmożona rywalizacja Placówek w dążeniu do zebrania jak największej wagowo ilości zużytych baterii i akumulatorów.
4. Ocenie i klasyfikacji podlega waga zebranych i zgłoszonych Organizatorowi baterii i akumulatorów w danej Edycji.
5. Komisyjne ważenie zużytych baterii i akumulatorów zebranych przez Placówkę przeprowadza Partner Główny lub Partnerzy Lokalni w swoich siedzibach.
6. Po zakończeniu Miesiąca Finałowego wszystkie Placówki zostaną poinformowane o zweryfikowanej wagowej ilości zebranych baterii i akumulatorów za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do 20 czerwca.
7. Na podstawie wyników ważenia baterii i akumulatorów, wyłonieni zostaną zwycięzcy danej Edycji.
8. Weryfikacji wagowej podlegają baterie i akumulatory przekazane Organizatorowi po dniu przesłania na adres Organizatora prawidłowo wypełnionej i podpisanej Deklaracji opisanej w §2 ust. 1.
9. Nad przebiegiem Programu oraz zbiórki zużytych baterii i akumulatorów czuwa Komisja Programu powołana przez Organizatora.

NAGRODY

§ 6

1. Każda Edycja Programu zakończona jest podsumowaniem zbiórki zużytych baterii i akumulatorów dokonanych przez Placówki. Celem konkursu jest zebranie jak największej masy zużytych baterii i akumulatorów. Przewiduje się przyznanie nagród głównych I, II i III miejsca oraz wyróżnień specjalnych w 2 kategoriach konkursowych z podziałem na grupy konkursowe.
2. W klasyfikacji końcowej liczą się tylko baterie przekazane przez Placówki Organizatorowi lub Partnerom Lokalnym wyznaczonym przez Organizatora.
3. Warunkiem wzięcia udziału w klasyfikacji konkursowej danej edycji jest zebranie, zgłoszenie do odbioru i przekazanie min. 10 kg baterii lub akumulatorów i przesłanie na adres Organizatora, faksem 12 376 89 26 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej baterie@biosystem.pl, najpóźniej do 28 lutego danej edycji programu, pisemnego potwierdzenia, opatrzonego podpisem dyrektora Placówki lub jego zastępcy, liczby uczniów uczęszczających do danej Placówki według stanu na początek roku szkolnego oraz wyboru grupy konkursowej. Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Programu. Placówki przystępujące do Programu po raz pierwszy tzn. takie dla których dana edycja konkursu jest pierwszą w jakiej biorą udział i które wskazały w deklaracji, o której mowa w § 2 ust. 1 grupę konkursową i liczbę uczniów są zwolnione z tego obowiązku. Wybór grupy konkursowej jest bezpośrednio związany z typem placówki oświatowej według podziału:
   A- Przedszkola
   B- Szkoły Podstawowe
   C- Szkoły Ponadpodstawowe- a w szczególności zespoły szkół, gimnazja, licea, ośrodki szkolno-wychowawcze

4. Na podstawie zadeklarowanej ilości uczniów Placówki zostaną przyporządkowane do jednej z 2 Kategorii konkursowych:

I Kategoria - zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów dla dużych Placówek, gdzie kryterium klasyfikacji do kategorii wynosi odpowiednio dla poszczególnych grup konkursowych:
  A- Przedszkola- 100 i więcej przedszkolaków
  B- Szkoły Podstawowe- 110 i więcej uczniów
  C- Szkoły Ponadpodstawowe 190 i więcej uczniów

II Kategoria zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów dla małych Placówek. Kryterium klasyfikacji do kategorii wynosi odpowiednio dla poszczególnych grup konkursowych :
  D- Przedszkola – 99 i mniej przedszkolaków
  E- Szkoły Podstawowe - 109 i mniej uczniów
  F- Szkoły Ponadpodstawowe - 189 i mniej uczniów

5. Zwycięskie Placówki zwane dalej „Laureatami” zostaną powiadomione o wygranej drogą e-mailową lub telefoniczną, w terminie do 12 czerwca. Lista Laureatów opublikowana zostanie na stronie zbierajbaterie.pl.
6. Placówki, które zajmą miejsca od 1-30 otrzymają następującą pulę punktów. które podlegają wymianie na nagrody rzeczowe.

I KATEGORIA - zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów dla dużych Placówek.
  Grupa konkursowa - Przedszkola
1 miejsce: 1 000 pkt
2 miejsce: 800 pkt
3 miejsce: 600 pkt

Wyróżnienia Specjalne:
od 4 do 10 miejsca: 300 pkt
od 11 do 20 miejsca: 200 pkt
od 21 do 30 miejsca: 100 pkt

  Grupa konkursowa – Szkoły Podstawowe
1 miejsce: 1 000 pkt
2 miejsce: 800 pkt
3 miejsce: 600 pkt

Wyróżnienia Specjalne:
od 4 do 10 miejsca: 300 pkt
od 11 do 20 miejsca: 200 pkt
od 21 do 30 miejsca: 100 pkt

  Grupa konkursowa – Szkoły Ponadpodstawowe
1 miejsce: 1 000 pkt
2 miejsce: 800 pkt
3 miejsce: 600 pkt

Wyróżnienia Specjalne:
od 4 do 10 miejsca: 300 pkt
od 11 do 20 miejsca: 200 pkt
od 21 do 30 miejsca: 100 pkt

II KATEGORIA - zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów dla placówek małych
  Grupa Konkursowa - Przedszkola
1 miejsce: 800 pkt
2 miejsce: 600 pkt
3 miejsce: 400 pkt

Wyróżnienia Specjalne:
od 4 do 10 miejsca: 200 pkt
od 11 do 20 miejsca: 150 pkt
od 21 do 30 miejsca: 100 pkt

  Grupa Konkursowa – Szkoły Podstawowe
1 miejsce: 800 pkt
2 miejsce: 600 pkt
3 miejsce: 400 pkt

Wyróżnienia Specjalne:
od 4 do 10 miejsca: 200 pkt
od 11 do 20 miejsca: 150 pkt
od 21 do 30 miejsca: 100 pkt

  Grupa Konkursowa – Szkoły Ponadpodstawowe
1 miejsce: 800 pkt
2 miejsce: 600 pkt
3 miejsce: 400 pkt

Wyróżnienia Specjalne:
od 4 do 10 miejsca: 200 pkt
od 11 do 20 miejsca: 150 pkt
od 21 do 30 miejsca: 100 pkt

7. Laureaci nagród głównych w obu kategoriach otrzymują dowolny, wybrany przez Placówkę sprzęt komputerowy lub RTV służący celom edukacyjnym o wartości mniejszej lub równej ilości otrzymanych punktów (1 pkt = 1 zł brutto). Nagrodę główną można wybrać wyłącznie w sklepie internetowym wskazanym przez Organizatora. Placówki nie mogą dokonywać wyboru nagród o innym przeznaczeniu niż wyżej wymieniony, w szczególności nie są uprawnione do odbioru sprzętu AGD.
8. Laureaci nagród głównych zobligowani są do wyboru nagród w terminie do 29 czerwca. Po wyznaczonym terminie, przyznane punkty tracą ważność i uniemożliwiają odbiór nagród w przyszłości.
9. Aby wymienić punkty na nagrody, Laureaci nagród głównych zobligowani są do przesłania Organizatorowi informacji zawierającej listę wybranego sprzętu z linkami do stron sklepu internetowego wskazanego przez Organizatora. Informacje należy przesłać na adres e-mail:baterie@biosystem.pl. Nagrody główne dostarczone zostaną Laureatom  w terminie 30 dni od daty przesłania w/w informacji.
10. Laureaci wyróżnień specjalnych w obu kategoriach otrzymują bon o wartości równej ilości otrzymanych punktów (1 pkt = 1 zł brutto). Bony można wymienić w księgarni internetowej na dowolnie wybrane książki, materiały edukacyjne o wartości równej ilości otrzymanych punktów. Nagrody można wybrać wyłącznie w sklepie internetowym wskazanym przez Organizatora zgodnie z regulaminem sklepu.
11. Laureaci wyróżnień specjalnych zobligowani są do wyboru nagród w czasie ważności bonu. Po wyznaczonym terminie przyznane punkty tracą ważność i uniemożliwiają odbiór nagród w przyszłości.
12. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
13. Placówka zaliczy łączną wartość nagrody do swojego przychodu i sama odprowadzi od niej podatek dochodowy według obowiązujących ją przepisów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7

1. Zgoda na udział w Programie oznacza akceptację warunków Programu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Programu wskazanej w §5 ust.. 9.
2. Ewentualne uwagi i pytania należy kierować do Koordynatora Programu, o którym mowa w §7 ust. 5 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: baterie@biosystem.pl lub na adres Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, jednakże nie wcześniej niż z końcem rozpoczętej Edycji.
4. Placówka, która nie dokona zgłoszenia, o którym mowa w §4 ust. 4 zostanie usunięta przez Organizatora z Programu.
5. Informacje o Programie dostępne są na stronie zbierajbaterie.pl. lub bezpośrednio u Koordynatora Programu (tel. 12 296 68 58, email:baterie@biosystem.pl).