Organizator

Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Krakowie jest firmą, która działa na rynku polskim od początku obowiązywania przepisów ustawy z dn. 11 maja 2001 roku "o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej" (Dz.U. 2007 Nr 90, poz. 607) oraz z dn. 27 kwietnia 2001 roku "o opakowaniach i odpadach opakowaniowych". (Dz.U. 2005 Nr 175, poz. 1458)

Przedmiotem naszej działalności są usługi z zakresu zbiórki, przetwarzania i zagospodarowania odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Na podstawie umowy o wzajemnej współpracy przejmujemy w imieniu przedsiębiorców wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o opłacie produktowej. Według zawartego porozumienia zobowiązujemy się m.in. do zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów na poziomie określonym w polskim ustawodawstwie.

Profil naszej działalności jest ściśle związany z realizacją europejskich założeń z zakresu prawidłowej gospodarki recyklingowej. Usługi przez nas oferowane są odpowiedzią na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, której najistotniejszym przesłaniem jest konieczność ograniczenia liczby niekontrolowanych śmieci.

Od roku 2002 zaufało nam już ponad 1200 firm. Aktualnie jesteśmy jedną z największych organizacji w Polsce, posiadającej certyfikowany system zarządzania jakością PN-EN-ISO 9001:2001. Zgodnie z wymogami stawianymi organizacjom odzysku, kapitał zakładowy spółki wynosi 1 000 000 zł oraz nie pochodzi z kredytów, pożyczek, jak również nie ciążą na nim żadne zobowiązania finansowe.

Uczestnicząc w europejskiej gospodarce recyklingowej wspomagamy realizację 5-stopniowej hierarchii postępowania z odpadami, według której najkorzystniejszym rozwiązaniem jest unikanie ich powstawania, odzysk, recykling, a w dalszej kolejności procesy ich przetwarzania oraz bezpieczne dla środowiska ich unieszkodliwianie.